کاستور معمولاً چه نوع ترمزی دارد؟

ترمز کاستوربا توجه به عملکرد را می توان به سه کلی تقسیم کرد: چرخ ترمز، جهت ترمز، ترمز دوگانه.

الف. چرخ ترمز: آسان برای درک، نصب شده بر روی آستین چرخ یا سطح چرخ، با دست کار می کندیا دستگاه پاعملیات فشار دادن به پایین استچرخنمی تواند بچرخد، اما می تواند بچرخد.

ب- جهت ترمز: جهت ترمز در چرخ جهانی برای تبدیل چرخ جهانی به چرخ جهت دار استفاده می شود تا همان جهت را حفظ کند.

ج. ترمز دوگانه نه تنها می تواند حرکت چرخ را قفل کند، بلکه می تواند چرخش دیسک موج را نیز ثابت کند.

 

25-3  25-4

 

 


زمان ارسال: اکتبر-29-2022