کارخانه

ساختمان اداری

نمای هوایی کارخانه

پذیرایی

نمایشگاه

دفتر

اتاق ملاقات

تصاویر کارگاه تولید به شرح زیر است:

کارگاه قالب 2
کارگاه قالب

کارگاه قالب

فروشگاه سخت افزار 2
فروشگاه سخت افزار

فروشگاه سخت افزار

کارگاه تزریق
کارگاه مونتاژ 7

کارگاه تزریق

کارگاه مونتاژ 6
کارگاه مونتاژ 1
کارگاه مونتاژ 2
کارگاه مونتاژ 5
کارگاه مونتاژ 3

کارگاه مونتاژ

انبار 1
انبار 2

انبار اداری

تصاویر مکان های تفریحی به شرح زیر است:

سالن غذاخوری

سالن غذاخوری

خوابگاه کارکنان

خوابگاه کارکنان

زمین فوتبال

زمین بسکتبال